Klubi Põhikiri

Põhikiri ja Nahaklubi Vormiriietus

 1. Eesti Nahkmeeste Klubi (lühendatult ENK , on Eesti Vabariigis tegutsev seltsing, mille eesmärgiks on ühendada homo- ja biseksuaalseid mehi, kelle huviks on nahk-, kummi, univormi , skini ja kauboi (teksased ja saapad) riietus.

 2. ENK kuulub Euroopa Mootorratturite Klubide Konföderatsiooni (ECMC) ja põhjamaade fetishklubide ühendusse Top of Europe.

 3. Seltsingu eesmärgiks on levitada infot antud fetishite kohta, tutvustada turvalise seksi põhimõtteid ja korraldada liikmetevahelist suhtlust.

 4. Klubisse saavad kuuluda liikmed:
  a) kelle fetishite hulka kuulub nahk-, kummi, univormi, skinni ja kauboi (treksad ja saapad) riietus;
  b) kes tunnistavad rahvusvahelise fetishliikumise (ECMC) rõivastuskoodi ning rõivastuvad klubi üritustel vastavalt sellele;
  c) kes on maksnud klubi sisseastumismaksu ja tasuvad regulaarselt liikmemaksu jooksva aasta esimese kvartali lõpuks.

 5. Klubi on kinnine Klubi liikmete nimekiri ei kuulu avaldamisele väljaspool klubi.

 6. Klubi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek valib kaheks aastaks klubi juhatuse. Juhatusse kuulub kuni 5 liiget. Juhatus valib klubi presidendi.

 7. Liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku klubi juhatuse poolt või kui seda nõuavad vähemalt 1/3 klubi liikmetest.

 8. Klubi juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.

 9. Klubi rahaasju korraldab klubi juhatuse poolt määratud laekur, kes annab aru üldkoosoleku ees.

 10. Klubi suhtlemist teiste organisatsioonidega korraldab klubi president või tema poolt määratud juhatuse liige.

 11. Liikmeid võtab klubisse vastu ja arvab klubist välja klubi juhatus.

 12. Liikmeks vastuvõtmise aluseks on liikmekandidaadi täidetud sooviavaldus- ankeet. Peale sooviavalduse rahuldamist tasub uus liige sisseastumis- ja liikmemaksu.

 13. Klubi liikmete hulgast väljaarvamise aluseks on klubi põhikirja ja sisereeglite mittetäitmine või liikme ebaväärikas käitumine, mis kahjustab klubi mainet või solvab klubi liikmeid.
  Kui klubi liige ei ole tasunud kalendriaasta jooksul liikmemaksu ning pärast teistkordset kirjalikule meeldetuletusele mittereageerimist, on klubi presidendil õigus teha ettepanek juhatusele kustutada selline liige klubi liikmete nimekirjast.

 14. Klubi liikmel on kohustus rõivastuma klubiüritustel vastavalt rõivastuskoodile, mitte levitada klubi liikmete hulka kuuluvate personaalsete isikute ja nende tegevuse kohta klubis puudutavat infot väljaspool klubi.
  Klubi liige, kes toob klubi üritusele kaasa külalisi, vastutab ta ka nende koodikohase rõivastuse ning käitumise eest.

Põhikiri on vastu võetud klubi liikmete üldkoosolekul 10.novembril 2012.